Sahabat Lebai

Islam wajib bersatu

Kita banyak menyaksikan kekejaman kaum kafir terhadap umat Islam di serata dunia.

Mengapa umat Islam masih tidak mahu insaf dan bersatu demi perpaduan umah.

Selagi umat Islam berpercah belah, selagi itu lah kaum kafir mengambil kesempatan menindas umat Islam.

Bersatu lah umat Islam sebelum kehilangan kuasa politik dan kuasa memerintah.

Saturday, January 24, 2009

Kehidupan keluarga

Lihat juga: Wanita dan Islam

Unit asas dari masyarakat Islam adalah keluarga, dan Islam mentaksirkan kewajipan dan hak sah dari ahli keluarga. Ayah dilihat secara kewangannya bertanggungjawab untuk keluarganya, dan wajib untuk memenuhi untuk keperluan mereka. Pembahagian pewarisan dispesifikkan dalam Al-Qur'an, iaitu menyatakan bahawa kebanyakannya ialah untuk melaluinya ke keluarga segera, manakala sebahagian diletak ke tepi untuk pembayaran hutang dan pembuatan pewasiatan. Perkongsian wanita untuk pewarisan lazimnya separuh dari lelaki dengan pewarisan yang sama hak.[107] Perkahwinan dalam Islam merupakan kontrak sivil iaitu terdiri dari tawaran dan penerimaan antara dua parti yang layak dengan kehadiran dua saksi. Pengantin lelaki diperlukan untuk membayar satu hadiah pengantin perempuan (mahr) kepada pengantin perempuan, seperti yang disyaratkan dalam kontrak.[108]

Seorang lelaki mungkin mempunyai hingga empat isteri jika si suami percaya dia boleh melayani mereka sama rata, manakala seorang perempuan hanya mempunyai satu suami. Di kebanyakan negara Muslim, proses penceraian dalam Islam dikenali sebagai talaq, iaitu si suami memulakan dengan menyebut kata "cerai".[109] Sarjana tak setuju samada teks suci Islam mempertahankan amalan tradisional Islam seperti selubung dan pemencilan (purdah). Bermula pada abad ke-20, reformis sosial Islam bertelagah terhadap ini dan amalan lain seperti poligami, dengan kejayaan berbeza. Pada masa sama, ramai wanita Islam telah cuba menyelaraskan tradisi dengan kemodenan dengan menggabungkan kehidupan aktif keserdehanaan luaran. Sesetengah kumpulan Islamis seperti Taliban telah mencuba untuk meneruskan hukum tradisional seperti yang digunakan kepada wanita.[110]

No comments: